REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „SLOW ROAD” 
z dnia 24 SIERPNIA 2016 roku


§1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „Slow Road" dostępnego pod adresem http://www.slowroad.pl.
2.    Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1)    „Usługodawca" – Grupa Eskadra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Jeleniogórskiej 17, 30-422 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000223980, posiadającą NIP 5262823248 i posiadającą numer REGON 015888324, zwaną dalej „Eskadrą” i Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02 676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999, posiadającą NIP 1070008473, zwaną dalej „Mazdą”; Adres Usługodawcy do korespondencji to: ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, adres poczty elektronicznej:kontakt@slowroad.pl 
2)    „Projekt” – prowadzony przez Usługodawcę projekt pod nazwą „Slow Road”, mający na celu promocję piękna poszczególnych regionów Polski i Europy, promocję określonego stylu podróżowania: spontanicznego, bez pośpiechu i ścisłego trzymania się planu i celu podróży, dla samej przyjemności czerpanej z podróżowania promocję docierania do miejsc mało uczęszczanych i podróżowania bocznymi drogami, promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego w zgodzie z naturą, odkrywanie lokalnej historii i kultury i tradycji oraz promocję samochodów stworzonych przez Mazdę;
3)     „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „Slow Road", którego celem jest promocja Projektu;
4)     „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
5)     „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
6)    „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
3.    Regulamin jest dostępny pod adresem www.slowroad.pl/polityka-prywatnosci/  

   
§2 Warunki techniczne świadczenia Usług

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
1)    przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
2)    posiadania adresu email,
3)    włączonej obsługi „cookies".


§3 Użytkownik

1.    Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
2.    Osoby fizyczne mogą być Użytkownikami tylko jeśli są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
3.    Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

§4 Usługi

1.    Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie realizacji Projektu.
2.    Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
3.    Serwis świadczy następujące Usługi:
1)    dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
2)    udostępnianie materiałów dotyczących Projektu,
3)    wysłanie wiadomości do Usługodawcy.


§5 Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

1.    Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
2.    Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
3.    Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).


 §6 Ochrona prywatności i dane osobowe

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

§7 Przerwy w działaniu Serwisu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.


§8 Postępowanie reklamacyjne

1.    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem kontakt@slowroad.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
2.     Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3.    Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.


§9 Zmiany Regulaminu

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.


§10 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
1)    ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
2)    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030),
3)    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
4)    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).
2.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 sierpnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu serwisu internetowego „Slow Road"
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Zasady ogólne

1.    Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
2.    Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

§2 Pozyskiwanie danych osobowych

1.    Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
2.    Korzystanie z usługi wysłania wiadomości do Usługodawcy wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.
  
§3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.    Użytkownik wysyłający wiadomość do Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usługi, o której mowa w ust. 1.
3.    

§4 Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Eskadra.
2.    Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem imodyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
3.    Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom  trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

§5 Prawa Użytkownika

         Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.

§6 Inne informacje o Użytkownikach i Usługach

1.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
2.    Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu.
3.    Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, w szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia  funkcjonalności Serwisu.
4.    W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
1)    lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
2)    IP urządzenia dostępowego,
3)    nazwy hostów,
4)    szybkość połączenia,
5)    czas spędzony w Serwisie,
6)    rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7)    sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
8)    odwiedzane podstrony Serwisu.
4.    Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów Serwisu.

§7 Postanowienia końcowe

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:
1)    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
2)    ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).
3)    ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)